แบบสอบถาม

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2021 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แนะนำโครงการ การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพด้านการลด ละ เลิก บุหรี่ ของบุคลากรและนักศึกษา มช. 🚭


🎯 เป้าหมาย
มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการลด ละ เลิก บุหรี่
เกิดความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษาในการลด ละ เลิก บุหรี่
มีผู้สูบบุหรี่ลดลง
ขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
💚 อ่านการดำเนินงานโครงการเพิ่มเติม 👉 https://cmu.to/AU4IV

เข้าสู่ระบบ

โปรดกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ

Menu