แบบสอบถาม

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2021 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบสอบถาม (สำหรับบุคลากร)

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำชี้แจง ขอความกรุณาท่าน ตอบคำถามตามความเป็นจริง และกรุณาตอบ ให้ครบทุกข้อ โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จำนวน 9 ข้อ

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ จำนวน 16 ข้อ

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ จำนวน 15 ข้อ

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ จำนวน 12 ข้อ

ส่วนที่ 5 การทดสอบระดับการติดสารนิโคติน จำนวน 6 ข้อ

การเก็บข้อมูลครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพด้านการลด ละ เลิก บุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ จะไม่มีผลใดๆต่อท่าน

ขอขอบคุณในความร่วมมือ
ศาสตราจารย์ ดร. นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
หัวหน้าโครงการ

ข้าพเจ้า ยินดีที่จะตอบแบบสอบถามนี้

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง โปรดเลือกข้อความที่ตรงกับตัวท่าน และกรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านลงในช่องว่าง ตามความเป็นจริง

1. สถานภาพ
2. เพศ
3. อายุ (ปี)
5. ระดับการศึกษาสูงสุด
6. สถานภาพสมรส
7. รายได้ต่อเดือนของท่าน ซึ่งรวมรายได้จากผู้ปกครองและรายได้จากแหล่งอื่น
8. สถานที่พักอาศัย
9. ท่านมีโรคประจำตัวหรือภาวะต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ส่วนที่ 2 : แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับบุหรี่

คำชี้แจง โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. สารพิษใดในบุหรี่ที่เป็นสารเสพติดและทำให้เกิดโรคหัวใจ
2. สารพิษใดในบุหรี่ที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพองและมะเร็งปอด
3. การเกิดคราบเกาะภายในหลอดเลือดจนทําให้หลอดเลือดเล็กลงและเกิดการตีบตันของหลอดเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้น้อยลง เป็นสาเหตุให้เกิดโรคใด
4. สารพิษใดในบุหรี่ที่ใช้ปรุงแต่งรสชาติ ทําให้แสบตา แสบจมูก และหลอดลมอักเสบ
5. สารพิษจากควันบุหรี่ที่ทําให้นิ้วเหลืองและเล็บเสียคือสารพิษชนิดใด
6. อาการเขียวคล้ําบริเวณริมฝีปากของผู้สูบบุหรี่เกิดจากสาเหตุใด
7. จากการทดลอง “ผลการเผาไหม้ของบุหรี่” จะพบว่าสําลีที่ใช้อุดก้นบุหรี่แทนก้นกรองจะมีสารพิษ เกาะอยู่สารพิษนั้นมีลักษณะเป็นสีใด
8. ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยเสี่ยงของการติดบุหรี่
9. ข้อใด ไม่ใช่ สาเหตุหลักของการสูบบุหรี่
10. พฤติกรรมเสี่ยงที่มักเกิดขึ้นกับการเริ่มสูบบุหรี่ ยกเว้น ข้อใด
11. บุหรี่ใดมีอันตรายน้อยที่สุด
12. สิ่งที่สําคัญที่สุดในการเลิกบุหรี่คือข้อใด
13. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการเลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเอง
14. ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดย สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน เท่าใด
15. “เขตปลอดบุหรี่” หมายความว่า
16. สารเคมีชนิดใดที่พบเฉพาะในบุหรี่ไฟฟ้า แต่ ไม่พบ ในบุหรี่ชนิดบรรจุซอง

ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่

คำชี้แจง โปรดเลือกคำตอบที่ตรงตามตามความคิดเห็นของท่าน

1. การสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมปกติของมนุษย์
2. การสูบบุหรี่ช่วยคลายความเครียดลงได้
3. คนที่สูบบุหรี่จัดเป็นคนที่เชยในสังคมปัจจุบัน
4. การสูบบุหรี่ทําให้เพศตรงข้ามเมินหนี
5. คนที่ติดบุหรี่ คือคนที่มีจิตใจอ่อนแอ
6. การสูบบุหรี่ ทําให้มีกลิ่นตัวแรงขึ้นกว่าปกติ
7. ท่านรู้สึกรำคาญเมื่อต้องอยู่ใกล้คนที่สูบบุหรี่
8. คนที่สูบบุหรี่จะเข้าสังคมได้ง่ายและมีเพื่อนมาก
9. การสูบบุหรี่ช่วยให้มีสมาธิหนักแน่น รอบคอบมากขึ้น
10. คนที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่จะมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง
11. การสูบบุหรี่ในปริมาณที่พอเหมาะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
12. ลักษณะที่สําคัญอย่างหนึ่งของผู้นํา คือ การไม่สูบบุหรี่
13. การสูบบุหรี่เป็นการเพิ่มโอกาสเสี่ยงที่จะลองยาเสพติดชนิดอื่น
14. การสูบบุหรี่ช่วงสอบช่วยให้อ่านหนังสือได้นาน
15. ท่านเห็นด้วยกับการห้ามโฆษณาบุหรี่

ส่วนที่ 4 : แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่

คำชี้แจง โปรดเลือกข้อความที่ตรงกับตัวท่าน

ส่วนที่ 4 : แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่

คำชี้แจง โปรดเลือกข้อมูลคำตอบที่เกี่ยวกับท่านตามความเป็นจริง

1. ท่านมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่หรือไม่
2. สาเหตุที่ท่านสูบบุหรี่ คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
3. ประเภทของบุหรี่ที่ท่านสูบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4. ปกติท่านสูบบุหรี่วันละกี่มวน
5. ลักษณะการสูบบุหรี่ของท่านเป็นอย่างไร
6. ท่านสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นในโอกาสใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
7. ถ้าท่านไม่ได้ สูบหรี่ ท่านจะมีอาการอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
8. ท่านมีบุคคลใกล้ชิดที่สูบบุหรี่หรือไม่
9. ในอดีตท่านเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่หรือไม่
10. ท่านเคยเลิกโดยวิธีไหน (ตอบได้หลายข้อ)
11. ปัญหาและอุปสรรคในการเลิกบุหรี่ครั้งที่ผ่านมา
12. ท่านมีความตั้งใจเลิกบุหรี่ที่ระดับใด

ส่วนที่ 5 : แบบทดสอบระดับการติดสารนิโคติน

คำชี้แจง โปรดเลือกข้อความที่ตรงกับตัวท่าน

1. โดยปกติคุณสูบบุหรี่กี่มวนต่อวัน
2. หลังตื่นนอนตอนเช้าคุณสูบบุหรี่มวนแรกเมื่อไหร่
3. คุณสูบบุหรี่จัดในชั่วโมงแรกหลังตื่นนอน (สูบมากกว่าในช่วงอื่นของวัน)
4. สูบบุหรี่มวนไหนที่คุณไม่อยากเลิกมากที่สุด
5. คุณรู้สึกลําบากหรือยุ่งยากไหมที่ต้องอยู่ในเขต "ปลอดบุหรี่" เช่น โรงภาพยนตร์ รถเมล์ ร้านอาหาร
6. คุณยังต้องสูบบุหรี่ แม้จะเจ็บป่วยนอนพักในโรงพยาบาล

ขอขอบคุณในความร่วมมือ

กดปุ่ม Submit ด้านล่างเพื่อทำการส่งแบบสอบถามและตรวจสอบผลลัพธ์